Proffiliau

Tony Ryan

Tony Ryan

Aelod Cysylltiol, CFMHAS

Aelod Cysylltiol, CFMHAS

RMN, BSc, PhD
Cyfarwyddwr, Tony Ryan Associates Limited

info@tonyryan.org

0161 408 0190

< Yn ôl i'r proffiliau

Trosolwg

Mae Dr Tony Ryan wedi gweithio mewn datblygu gwasanaethau a chyfundrefnol er 2000, gan gyflawni amrywiaeth o fentrau datblygu, gwerthuso ac ymchwil ledled Cymru a Lloegr ym meysydd iechyd meddwl, camddefnyddio alcohol, camddefnyddio sylweddau ac anableddau dysgu.  Mae wedi gwneud gwaith i amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys Ymddiriedolaethau Gofal Sylfaenol, Awdurdodau Iechyd Strategol, Sefydliad Cenedlaethol Iechyd Meddwl Lloegr, yr Asiantaeth Diogelwch Cleifion Cenedlaethol, darparwyr iechyd meddwl arbenigol, Adrannau Gofal Cymdeithasol awdurdodau lleol, a nifer o sefydliadau defnyddwyr a gwirfoddol.

Mae gan Tony hefyd 10 mlynedd o brofiad clinigol o weithio yn y GIG fel nyrs, ac wyth mlynedd o weithio yn y sector gwirfoddol gyda'r elusen genedlaethol, Turning Point.  Enillodd ei PhD o Brifysgol Caerhirfryn yn 2000 ac mae wedi cyhoeddi'n sylweddol ar bolisïau iechyd meddwl, dulliau ymchwil a datblygu gwasanaethau a phractis.  Golygodd Tony Managing Crisis and Risk for Mental Health Nursing (1999) a chydolygodd Good Practice in Adult Mental Health (2004) a New Approaches to Suicide Prevention (2004). 

Tony yw Cyfarwyddwr Tony Ryan Associates, a sefydlwyd ym mis Rhagfyr 2004 ac mae'n cyflawni a chyhoeddi gwaith mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys datblygu gwasanaethau; dulliau systemau cyfan; gwerthuso gwasanaethau; ysgrifennu deunyddiau i gefnogi staff a datblygiad gwasanaethau; ymchwil, archwilio a mentora iechyd meddwl; a chamddefnyddio alcohol a sylweddau.

Penodiadau

Cyfarwyddwr, Tony Ryan Associates Limited

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor

Cymrawd Ymchwil Ymweliadol, Faculty of Health, Social Care and Education Manchester Metropolitan University

 

Gweithgareddau

Projectau diweddar a chyfredol
 • Gwerthuso'r oedi cyn rhyddhau cleifion yn Sir Gaerhirfryn
 • Cynnal rhaglen datblygu staff mewn ymwybyddiaeth ofalgar fasnachol.
 • Cynnal dadansoddiad o'r farchnad i ymddiriedolaeth sy'n cynnig darpariaeth arbenigol i iechyd meddwl.
 • Cynnal adolygiad o wasanaethau dadwenwyno cleifion mewn ysbyty yn Cumbria
 • Cynnal gwerthusiad o effeithiolrwydd rhoi cynllun gweithredu ar waith yn dilyn dynladdiad
 • Rhoi cefnogaeth datblygu i gomisiynwyr yn Wolverhampton.
 • Cynnal adolygiad bwrdd gwaith o ymchwiliadau i dri achos o hunanladdiad i ddarparwr iechyd meddwl arbenigol
 • Rhoi cefnogaeth i astudiaeth o nifer o achosion gwasanaethau cleifion mewn ysbyty yn y Pennine Care Acute
 • Cynnal adolygiad o wasanaethau diagnosis deuol yn Wigan
 • Cynnal adolygiad o dîm iechyd meddwl fforensig cymunedol
 • Cynnal adolygiad o wasanaethau gofal cyffuriau ac alcohol ar y cyd yn Cumbria
 • Rhoi cefnogaeth i ddatblygu model gwasanaeth newydd yn seiliedig ar adeilad i Alternative Futures
 • Cynnal adolygiad o wasanaethau ailsefydlu yn Wigan
 • Gweithredu fel arweinydd datblygu wrth roi gwasanaeth cyswllt newydd ar waith yn Bolton
 • Rhoi cefnogaeth i gomisiynwyr Sir Gaerhirfryn yn eu hadolygiad o drefniadau lleoli gofal cymhleth a gwasanaethau cysylltiedig
 • Datblygu camau yn ôl canlyniadau i bobl sy'n cael eu rhyddhau o wasanaethau gofal eilaidd yn Stockport
 • Dadansoddi'r farchnad o ran gwasanaeth ailsefydlu i bobl ag anghenion cymhleth
 • Meincnod North West Psychiatric Intensive Care Units
 • Cynnal adolygiad system gyfan o wasanaethau iechyd meddwl gofal aciwt yn Bolton
 • Cynnal adolygiad o wasanaethau ailsefydlu yng ngogledd Cymru
 • Cynnal adolygiad system gyfan o wasanaethau dementia yn Bolton
 • Cynnal adolygiad o ddigwyddiadau difrifol 5 Boroughs Partnership NHS Foundation Trust
 • Cynnal adolygiad meincnod  o wasanaethau uned gofal dwys pediatrig (PICU) yn y gogledd orllewin
 • Cynnal adolygiad o dîm iechyd meddwl fforensig cymunedol yn Lerpwl
 • Cynnal gwerthusiad o fodel gwasanaeth cymunedol newydd i Mersey Care
 • Cynnal gwerthusiad o gynllun peilot i roi cyllidebau iechyd personol ar waith
 • Datblygu pecyn gweithredu QIPP (ansawdd, arloesi, cynhyrchu ac atal) cenedlaethol ar ôl dychwelyd o wasanaethau y tu allan i ardal ar gyfer y National Mental Health Development Unit.
 • Cynnal adolygiad o ofal aciwt Somerset Partnership NHS Foundation Trust
 • Cynnal adolygiad o ofal aciwt Mersey Care Positive Care Pathways Clinical Business Unit.
 • Cynnal asesiad effaith o ail-ffurfweddu gofal eilaidd Lancashire Care NHS Foundation Trust
 • Cynnal adolygiad o wasanaethau ailsefydlu yng ngogledd ddwyrain Essex
 • Rhoi cefnogaeth datblygu i dîm iechyd meddwl cymunedol Arundel House yn Lerpwl
 • Rhoi cefnogaeth i roi model camau gofal gwasanaethau iechyd meddwl ar waith yng ngwasanaethau gofal oedolion y Lancashire Care NHS Foundation Trust
 • Drafftio manylebau gwasanaeth i wasanaethau ailsefydlu arbenigol
 • Cynnal dadansoddiad o lwyth achosion gwasanaethau oedolion hŷn i'r Lancashire Care NHS Foundation Trust
 • Cynnal adolygiad o wasanaethau camddefnyddio sylweddau cyfiawnder troseddol yn Wigan
 • Cynnal adolygiad o wasanaethau oedolion hŷn i'r Mersey Care Positive Care Pathways Clinical Business Unit.
 • Cynnal adolygiad o wasanaethau ailsefydlu yn Salford, gan gynnwys defnyddio gwasanaethau y tu allan i'r ardal
 • Cynnal dadansoddiad meincnod o staffio nyrsys yng Nghaerdydd a’r Fro
 • Arwain rhaglen waith GIG y gogledd orllewin ar gomisiynu canlyniadau mewn iechyd meddwl
 • Cynnal archwiliad o lwyth achosion gwasanaethau oedolion hŷn yn Sir Gaerhirfryn
 • Cynnal gwerthusiad o oedi wrth ryddhau cleifion ar wardiau gofal llym Manchester Mental Health and Social Care      Trust
 • Cynnal adolygiad o wasanaethau ailsefydlu yn Salford a'u defnydd o leoliadau yn y sector preifat
 • Cynnal adolygiad o wasanaethau oedolion hŷn yn y Mersey Care NHS Trust
 • Cynnal gwerthusiad gwasanaeth o dŷ argyfwng iechyd meddwl yn Lerpwl
 • Datblygu canllawiau arfer da i'r Adran Iechyd ar reoli risg a phersonoli
 • Cynnal adolygiadau o wasanaethau llety yng nghanolbarth Sir Gaerhirfryn
 • Cynnal gwerthusiad o uned anghenion cymhleth newydd i droseddwyr ifanc yn yr Hindley Young Offenders Institute
 • Cynnal adolygiad o ddatblygu gwasanaethau tîm iechyd meddwl yr Hindley Young Offenders Institute
 • Rheoli archwiliad o lwyth achosion holl achosion gwasanaethau iechyd meddwl siroedd Conwy a Dinbych
 • Cynnal adolygiad o dimau Triniaeth yn y Cartref i Ddatrys Argyfwng yn Fflint a Wrecsam
 • Cynnal adolygiad o wasanaethau dydd i bobl ag anghenion iechyd meddwl yng nghanolbarth Sir Gaerhirfryn
 • Cynnal adolygiad o anghenion ailsefydlu preswyl yn nwyrain Sir Gaerhirfryn a datblygu model cefnogaeth arall
 • Llunio pecyn datblygu i dimau RISE (digwyddiadau adfer yn ddiogel) i gefnogi mentro cadarnhaol ac adfer o ran timau iechyd meddwl
 • Llunio papur sefyllfa ar gomisiynu gwasanaethau iechyd meddwl yn y gogledd orllewin i'r North West Mental Health Commission
 • Ymgynghorydd arbenigol i astudiaeth DEMoB (datblygu mesur o arfer gorau Ewrop i bobl â salwch meddwl tymor hir mewn gofal sefydliadol)(University College, Llundain)
 • Ymgynghorydd arbenigol ar gyfer datblygu tai argyfwng yn Swydd Lincoln i Making Space
 • Rhoi cefnogaeth i adolygiad diwydrwydd dyladwy o sefydliad yn y sector annibynnol drwy'r Health Service Management Centre ym Mhrifysgol Birmingham
 • Cynnal adolygiadau systemau cyfan o wasanaethau iechyd meddwl siroedd Conwy a Dinbych
 • Creu llawlyfr CSIP (partneriaeth gwella gwasanaethau gofal)/yr Adran Iechyd ar ddatblygu gwasanaethau gofal iechyd meddwl aciwt cleifion mewn ysbytai
 • Ymgynghorydd arbenigol i'r Mental Health Providers Forum y tu allan i ardal triniaeth project
 • Cynnal gwerthusiad o’r tîm gofal aciwt yn Southport
 • Datblygu cefnogaeth i weithredu ffyrdd newydd o weithio yn y Lancashire Care Trust
 • Hwyluso rhoi setiau dysgu ar waith yng ngorllewin Canolbarth Lloegr i roi cefnogaeth i gomisiynwyr reoli eu marchnad darparwyr a defnyddio pecyn CSIP i gynorthwyo'r broses
 • Cynnal datblygiad tîm a chynllunio strategol i ymddiriedolaethau gofal sylfaenol a chomisiynwyr iechyd meddwl ac anableddau dysgu Cyngor Dinas Lerpwl
 • Cynnal ôl-ddadansoddiad blwyddyn lleoliadau iechyd meddwl ac anableddau dysgu gofal cymhleth i'r sector annibynnol gan gomisiynwyr North Mersey

 

Sefydliadau cyfredol a diweddar y cytunwyd i weithio gyda hwy
 • 5 Boroughs Partnership NHS Trust
 • Alternative Futures Group
 • Assured Housing
 • Ashton, Leigh and Wigan Primary Care Trust
 • Blackpool Primary Care Trust
 • Blackburn with Darwen Primary Care Trust
 • Bolton Primary Care Trust
 • Burnley, Pendle and Rossendale Primary Care Trust
 • Bwrdd Iechyd Lleol Conwy
 • Bwrdd Iechyd Lleol Sir Ddinbych
 • Bwrdd Iechyd Lleol Sir y Fflint
 • Cambian Healthcare
 • Canolfan Datblygu Gwasanaethau Iechyd Meddwl Cymru
 • Care Services Improvement Partnership
 • Central Lancashire Primary Care Trust
 • Cheshire and Wirral Partnership Trust
 • Commercial and Clinical Solutions
 • County Durham and Tees Valley Strategic Health Authority
 • Crystal Blue Consulting
 • Cumbria Partnership NHS Foundation Trust
 • Department of Health
 • East Lancashire Primary Care Trust
 • Galliford Try
 • Greater Manchester Mental Health Network
 • Greater Manchester Strategic Health Authority
 • Greater Manchester West NHS Foundation Trust
 • Health and Social Care Advisory Service
 • HMP Hindley Young Offenders Institution
 • Lancashire Care NHS Foundation Trust
 • Lancashire County Council
 • Liverpool Primary Care Trust
 • Liverpool City Council
 • Manchester Metropolitan University
 • Manchester City Council
 • Manchester Mental Health and Social Care Trust
 • Manchester Primary Care Trust
 • Mental Health Foundation
 • Mental Health Providers Forum
 • Making Space
 • Mersey Care NHS Trust
 • NHS North West
 • National Institute for Mental Health in England West Midlands Development Centre
 • National Institute for Mental Health in England North West Development Centre
 • National Institute for Mental Health in England South East Development Centre
 • National Leadership and Innovation Agency for Healthcare
 • National Mental Health Development Unit
 • National Patients Safety Agency
 • NHS Somerset
 • North West Centre of Excellence
 • North West Mental Health Commission
 • North West Mental Health Improvement Programme
 • Norvartis UK
 • Pavilion Publishing
 • Pennine Care NHS Trust
 • Richmond Fellowship
 • Royal College of Psychiatrists
 • Salford Primary Care Trust
 • Somerset Partnership NHS Foundation Trust
 • Strategic Property Solutions
 • SURE Group (Service User Research and Evaluation – Liverpool)
 • Tameside and Glossop PCT
 • Tribal Secta
 • Turning Point
 • University of Birmingham Health Service Management Centre
 • University of Manchester Mental Health Social Work Research Unit
 • University of Central Lancashire
 • Wigan Metropolitan Borough Council
 • Ymddiriedolaeth GIG Gogledd-Ddwyrain Cymru
 • Ymddiriedolaeth GIG Siroedd Conwy a Dinbych

 

<Yn ôl i'r brig