Proffiliau

robgpoole twitter portrait2

Rob Poole

Cydgyfarwyddwr, CFMHAS

Athro Seiciatreg Gymdeithasol Ysgol Gwyddorau Cymdeithas

MB, BS, FRCPsych
Prifysgol Bangor

rob.poole@wales.nhs.uk

01978-727142

< Yn ôl i'r proffiliau

Trosolwg

Yr wyf yn y bôn seiciatrydd clinigol, a minnau'n cynnal swyddi ymgynghorol y GIG am 21 mlynedd cyn i mi gymryd fy mhenodiad academaidd gyntaf sylweddol yn 2009. Yr wyf wedi cynnal fy swydd bresennol ers 1 Gorffennaf 2012.

Cefais fy hyfforddi yn Ysbyty St George, Llundain ac yn Rhydychen.

O 1988 i 2004 Yr wyf yn gweithio mewn rhan ddifreintiedig o Lerpwl ganolog. Roeddwn yn ymwneud yn agos wrth ddatblygu gwasanaethau megis y Tîm Cyswllt Cyfiawnder Troseddol a'r Tîm Estyn Allan Digartrefedd. Yn 2004 symudais i swydd gymunedol seiciatreg tebyg yng nghefn gwlad Gogledd Ddwyrain Cymru. Fy rôl bresennol clinigol mewn seiciatreg cyswllt.

Mae fy ymchwil hir dymor a diddordebau ganolfan academaidd ar sgiliau clinigol a materion o bwysigrwydd clinigol sy'n effeithio ar difreintiedig ac ymylol pobl. Mae'r rhain yn cynnwys camddefnyddio sylweddau, yn enwedig alcohol a'r berthynas rhwng camddefnyddio sylweddau a salwch meddwl, gofalu am bobl â salwch meddwl anhydrin, arferion rhagnodi mewn seiciatreg, a natur y berthynas rhwng anghydraddoldeb cymdeithasol a salwch meddwl difrifol. Yr wyf hefyd ddiddordeb yn y berthynas rhwng salwch meddwl a chreadigrwydd.

Ers 2009 rwyf wedi datblygu cydweithrediad ymchwil cryf gyda'r Athro Catherine Robinson. Mae hyn wedi arwain at ffurfio y Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor.

Rwyf wedi cyd-awduro dau lyfr ar fedrau clinigol â Robert Higgo, a’r rheiny wedi cael cydnabyddiaeth yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Cyhoeddwyd trydydd llyfr yn gynnar yn 2004, yn dwyn y teitl Mental illness and Poverty. Ysgrifennwyd hwn gyda Robert Higgo a Catherine Robinson.

Rwyf wedi bod yn ymwneud yn agos yn y ddadl bresennol o fewn seiciatreg dros y rôl o ysbrydolrwydd a chrefydd mewn ymarfer clinigol. CFMHAS yn cynllunio ymchwil ar y pwnc hwn.

Penodiadau

Athro Seiciatreg Gymdeithasol, Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Bangor. Gorffennaf 2012-

Ymgynghorydd Seiciatreg Anrhydeddus, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Ysbyty Wrecsam Maelor. Mehefin 2009- .

Cadeirydd, Pwyllgor Gwaith, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru, 2012 – presennol.

Cyfarwyddwr ac Ymgynghorydd Arbenigol, Gwasanaeth Adolygu Gwahoddedig, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion, Mehefin 2013 – presennol.

Yn y gorffennol

Athro Iechyd Meddwl, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam.  Mehefin 2009-Mehefin 2012.

Seiciatrydd Ymgynghorol Cyffredinol i Oedolion, Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Ddwyrain Cymru ac uwch ddarlithydd anrhydeddus Meddygaeth Seicolegol, Prifysgol Caerdydd, 2004 - 2009.

Seiciatrydd Ymgynghorol Cyffredinol i Oedolion, Merseycare NHS Trust, Lerpwl a Darlithydd Clinigol Anrhydeddus Seiciatreg, ym Mhrifysgol Lerpwl, 1988-2004.

Cyhoeddiadau

Erthyglau cyfnodolion

Lepping P, Schönfeldt-Lecuona C, Sambhi RS, Lanka SVN, Lane S, Whittington R, Leucht S, Poole R (2014). A systematic review of the clinical relevance of repetitive Transcranial magnetic stimulation. Acta Psychiatrica Scandinavica (in press). Published on-line 11 April 2014. DoI: 10.1111/acps.12276

Poole R, Pearsall A, Ryan T (2013) Delayed discharges in an urban inpatient mental health service in England. The Psychiatrist (in press)

Cook, CCH, Poole R, Higgo R (2012) Holistic Psychiatry. The Psychiatrist. 36: 235-236.

Bailey J, Poole R, Ruben S, Robinson CA (2012) Is alcohol consumption irrelevant to outcome in anxiety and depression? British Journal of Psychiatry 201: 326

Poole R, Higgo R (2011). Spirituality and the threat to therapeutic boundaries in psychiatric practice. Mental Health, Religion and Culture, 14, 19-29.

Poole R, Robinson C, Poole L (2011). The problem with drink. Community Safety, 10 (1): 47-51

Lepping P, Sambhi RS, Whittington R, Lane S, Poole R (2011) "A systematic review of the clinical relevance of findings in trials of antipsychotics", British Journal of Psychiatry, 198, 341-345.

Komuravelli A, Poole R, Higgo R (2011). Stability of the diagnosis of first-episode drug-induced psychosis. The Psychiatrist. 35, 224-227

Poole R, Cook C (2011). "Praying with a patient constitutes a breach of professional boundaries in psychiatric practice". British Journal of Psychiatry. 199: 94-98

Poole R (2011). “Praying with a patient constitutes a breach of professional boundaries in psychiatric practice: Author’s reply”. British Journal of Psychiatry. 199: 518

Tungaraza TE, Gupta S, Jones J, Poole R, Slegg G (2010) “Polypharmacy and High Dose Antipsychotic Regimes in the Community, The Psychiatrist, 34, 44-46.

Poole R, Higgo R, Strong G, Kennedy G, Ruben S, Barnes R, Lepping P, Mitchell P (2010) Concerns over professional boundaries remain unresolved. The Psychiatrist, 34: 211-212.

Poole R, Higgo R (2010) Psychiatry, religion and spirituality: a way forward. The Psychiatrist 34: 452-453.

Poole R, Higgo R (2009) “Postmodernism and psychiatry”, Psychiatric Bulletin, 33: 481 - 482.

Poole R, Bhugra D (2008) “Should Psychiatry Exist?”  International Journal of Social Psychiatry, 54 (3), 195-6

Poole R. Higgo R, Strong G, Kennedy G, Ruben S, Barnes R, Lepping P, Mitchell P (2008) “Religion, Psychiatry and Professional Boundaries” , Psychiatric Bulletin, 32, 356-7.

Llyfrau

Poole R, Higgo R, Robinson CA (in press) Mental Health and Poverty. Cambridge: Cambridge University Press

Poole R, Higgo R, (2008) “Clinical Skills in Psychiatric Treatment”, Cambridge: Cambridge University Press.

Poole R, Higgo R (2006) “Psychiatric Interviewing and Assessment”, Cambridge: Cambridge University Press.

Penodau llyfrau

Poole R (in press) “Emergencies involving alcohol” Chapter in Psychiatric Emergencies, Ed. Nicholls K. London: RCPsych Publications.

Poole R, Tippett M (in press) “Mental health services in wales: policy, legislation and governance”  Chapter in Management for Psychiatrists, Ed., Bhugra D, London: RCPsych Publications

Adroddiadau ymchwil

Krayer, A., Robinson, CA, Poole, R & Wolfendale, C (2013) Service provision for people with mental health and substance misuse problems – the relationship between stigma and social exclusion. Final Report to the National Institue for Social Care and Health Research.

Peck C, Tocque K, Poole R (2011). Scoping exercise: length of stay and readmission rates in Salford Adult Acute Mental Health Services. NHS Salford

Bailey J, Poole R, Zinovieff F, Robinson C, Parry O, Tocque K, Kennedy L (2011). Achieving positive change in the drinking culture in Wales. Alcohol Concern Cymru.

Poole R, Robinson C, Bailey J, Shelton C, Ruben S (2011). The DIAL study: Deaths Involving Alcohol In Wales. Research Report. Welsh Assembly Government.

Poole R, Ryan T, Pearsall A (2010). An investigation of delayed discharge amongst inpatients under the care of Manchester Health and Social Care Trust. NHS Manchester, Manchester City Council, Manchester Mental Health and Social Care Trust.

Robinson C, Poole R, Slegg G, Ruben S, Bailey J (2009). Alcohol-Involved Death: A pilot study. Welsh Assembly Government.

Eraill

Poole R, Tully J (2014) Creativity and mental health. RCPsych blog zone Minds in music.

Poole R, Bentall R (2011) Inequality, deprivation and psychosis. BJPsych eletter.

Poole R (2010). Secularism as a Professional Boundary in Psychiatry. Royal College of Psychiatrists Spirituality and Psychiatry Special Interest Group archive:

Poole R (2009). Delenda Est Carthago! Cambridge Medicine Blog.

<Yn ôl i'r brig

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil
 • Camddefnyddio sylweddau, yn arbennig seicosis wedi ei achosi gan gyffuriau, 'diagnosis deuol', dibyniaeth ar gyffuriau lladd poen ar bresgripsiwn, marwolaethau unigolion o alcohol, nad oeddent yn ddibynnol arno.
 • Datblygu dulliau newydd o feta-ddadansoddi i asesu perthnasedd clinigol canfyddiadau treialon cyffuriau.
 • Anghydraddoldeb cymdeithasol a salwch meddwl.
 • Pennu ymddygiad
 • Gofal seiciatreg i bobl â seicosis parhaus.
 • Sgiliau clinigol, yn arbennig o ran ffiniau proffesiynol.
 • Anhwylder meddwl a chreadigrwydd.

 

Projectau cyfredol
 • Cydweithio â'r Athro Catherine Robinson a Dr Sue Ruben ar ddiagnosis deuol, marwolaethau'n gysylltiedig ag alcohol, camddefnyddio opioidiau ar bresgripsiwn a phynciau eraill yn ymwneud â chamddefnyddio sylweddau.
 • Cydweithio â'r Athro Peter Lepping, aelod o grŵp rhyngwladol sy'n defnyddio dull newydd o feta-ddadansoddi i asesu perthnasedd canfyddiadau treialon clinigol.
 • Cydweithio â Dr Tony Ryan a'r Athro Catherine Robinson ar ymchwil i ofal pobl â salwch meddwl anodd ei drin.
 • Cydweithio â'r Athro Catherine Robinson a Dr Murali Krishna ar hunan-niweidio bwriadol a'r hyn sy'n sbarduno hunanladdiad yn India.
 • Cydweithio â’r Athro Catherine Robinson, yr Athro Peter Lepping, yr Athro BN Raveesh, Dr Murali Krishna a Dr Tony Ryan, gwaith ar bwysau a hawliau dynol mewn gwasanaethau iechyd meddwl yn India.
 • Rwy'n un o'r bobl yn y DU sydd fwyaf gwrthwynebus i integreiddio crefydd ac ysbrydolrwydd yng ngofal seiciatrig cyffredinol. Cydweithio â'r Athro Catherine Robinson a'r Athro Chris Cook ar ddatblygu ymchwil i ddarparu tystiolaeth empirig dros ffiniau proffesiynol.
 • Mae'r Athro Catherine Robinson, Dr Richard Tranter a minnau'n cydweithio â Karen Heald a Dr Susan Liggett (arlunwyr cain academaidd ym Mhrifysgol Glyndŵr) ar broject sy'n defnyddio’r celfyddydau creadigol i fesur newidiadau i'r ymdeimlad o'r hunan yn ystod triniaeth gwrthiselder ochr yn ochr â mesurau seicometreg confensiynol.

 

Vulnerable adults and anti-social behaviour: an exploration of current practice. (Krayer, A., Robinson, C.A., Poole, R., Jones, B., Isaacs, M., Foulkes, T. & Lacy, F.). Funded by NISCHR (£169,495), 2013-2015.

<Yn ôl i'r brig

Gweithgareddau

 

 

Myfyrwyr