Proffiliau

Peter Huxley

Peter Huxley

p.huxley@bangor.ac.uk

01978 727 142/157

< Yn ôl i'r proffiliau

Trosolwg

Yr Athro Peter Huxley

Mi wnes i raddio gyda gradd Cymdeithaseg o Brifysgol Reading yn 1968. Gweithiais wedyn fel Swyddog Lles Meddyliol ar gyfer Cheshire County Council yn Stalybridge. Mi wnes i gymhwyso fel gweithiwr cymdeithasol ym Mhrifysgol Manceinion. Mae gen i dros 40 mlynedd o brofiad ymarferol ac ymchwil. Roeddwn i hefyd yn gyfarwyddwr anweithredol Ymddiriedolaeth GIG (Mental Health Services Salford) ac yn rheolwr gwasanaethau cymdeithasol ym Manceinion o 1976-1984.

Rydw i wedi sefydlu enw da yn rhyngwladol ym maes ymchwil, sy'n cynnwys y maes gofal cymdeithasol ac iechyd meddwl. Fi oedd yr Athro cyntaf mewn Gwaith Cymdeithasol Seiciatrig ym Mhrydain, a'r gweithiwr cymdeithasol cyntaf i fod yn bennaeth adran academaidd seiciatreg ym Mhrydain ym Manceinion (School of Psychiatry and Behavioural Sciences). Fi oedd yr Athro cyntaf mewn Gwaith Cymdeithasol yn yr Institute of Psychiatry yn Llundain o 1999 tan 2006 pan wnes i adleoli i Brifysgol Abertawe.

Rydw i wedi gweithio gyda gwahanol grwpiau, yn ogystal ag ymchwilio iddynt a chyhoeddi amdanynt. Mae'r grwpiau hyn yn cynnwys plant, pobl gydag anabledd dysgu, oedolion a phlant gyda phroblemau iechyd meddwl a phobl hŷn sydd â phroblemau iechyd meddwl a phobl hŷn sydd heb y cyfryw broblemau. Rydw i wedi hen arfer dod â safbwynt gofal cymdeithasol i osodiadau iechyd, ac mae fy sgiliau ymchwil meintiol yn fy ngalluogi i gloriannu bron pob dull ystadegol a chanlyniadau a adroddir mewn papurau ymchwil a cheisiadau am grantiau. Rydw i hefyd wedi hyfforddi mewn dulliau adolygu systematig (gwelwch yn ddiweddarach) ac mewn defnyddio dulliau ymchwil ansoddol a phecynnau fel Nvivo.

Rydw i'n darparu adolygu gan gydweithwyr arbenigol allanol ar gyfer ceisiadau am grantiau ymchwil i'r ESRC, ac wedi derbyn dau grant ESRC, y naill ar adfywio trefol ac iechyd meddwl, a'r llall ar gyfieithiad Tsieineaidd o'n mesur cynhwysiad cymdeithasol diweddaraf.

Rydw i'n adolygu papurau ymchwil academaidd ar gyfer Psychiatric Services, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, the British Journal of Psychiatry, Health and Social Care in the Community, the British Journal of Social Work, the Social Work Journal, Social Work and Social Science Review a nifer o gyfnodolion y gwasanaeth iechyd a pholisi.

Ymchwil

Gyrfa ymchwil

Derbyniais fy ngrant ymchwil cyntaf yn 1984 gan yr Adran Iechyd yn Lloegr, ac rydw i wedi bod yn ymwneud â phrojectau ymchwil ar raddfa fawr byth ers hynny. Un o'r rhai mwyaf nodedig oedd treial UK700 o reoli achosion. Roedd hwn yn waith ar y cyd rhwng prifysgolion Manceinion a Llundain, a gyllidwyd gan yr Adran Iechyd (£1m+). Un arall oedd y project a ariannwyd gan yr ESRC ar Adfywio Trefol ym Manceinion, a oedd yn rhan o Raglen Amrywiadau Iechyd yr ESRC.

Mae cyfanswm fy incwm fel prif ymchwilydd neu gyd-ymchwilydd yn fwy na £25m. Rwyf wedi datblygu sawl mesur deilliannau sy'n gadarn yn seicometrig. Cyhoeddwyd y diweddaraf, mesur o gynhwysiad cymdeithasol, y llynedd gan yr NIHR HTA.

Rydw i'n un o ddim ond ychydig o wyddonwyr cymdeithasol yn y byd i fod â gyrfa hir a disglair yn gweithio gyda gweithwyr cymdeithasol a seiciatryddion academaidd a chlinigol. Mae gen i ddiddordeb cyson mewn ymarfer ac ymchwil gwaith cymdeithasol rhyngddisgyblaethol. Credaf fod hyn yn cynhyrchu'r ymchwil gofal cymdeithasol orau, yn hytrach na disgyblaeth annibynnol sy'n cael ei ffafrio gan rai academyddion gwaith cymdeithasol ym Mhrydain.

Nid bychan o gwbl mo'r diddordeb hwn o ganlyniad i'm cydweithio â'r Athro Syr David Goldberg, a'r ddau destun dylanwadol y bu i ni eu hysgrifennu ar y cyd yn y 1980au a'r 1990au ‘Mental Illness in the Community: The Pathway to Psychiatric Care’ and  ‘Common Mental Disorders: a biosocial model’. Nid gormodiaith yw dweud fod y llyfr cyntaf wedi bod yn llwyddiant mawr, a chyfrannodd at newid pwyslais sylweddol mewn gwasanaethau clinigol ym Mhrydain a thu hwnt, i ofal mwy sylfaenol ac ymarfer a oedd yn canolbwyntio fwy ar y gymuned. Dylanwadodd ar yr holl ddisgyblaethau a oedd yn ymwneud â gofal iechyd meddwl. Roedd y derminoleg a'r model a ddefnyddiwyd yn yr ail lyfr hefyd yn gam ymlaen, a nawr mae'r anhwylderau hynny o bryder ac iselder a'r cymysgedd o'r ddau yn cael ei dderbyn yn eang ar draws y byd (ac eithrio yn yr Unol Daleithiau o bosib) fel ‘anhwylder meddwl cyffredin’.

Ers hynny rydw i wedi parhau i wneud ymchwil ryngwladol ar y cyd â Dr Richard Warner yn yr Unol Daleithiau, Yr Athro Stephan Priebe (tra'r oeddwn yn Berlin) ac yn fwy diweddar gyda Dr Marcus Chiu yn y 'Baptist University School of Social Work', yn Hong Kong; Rydw i wedi cyhoeddi mewn cyfnodolion gofal cymdeithasol a seiciatrig a adolygir gan gydweithwyr gyda phob un ohonynt. Yn fwy diweddar, mae fy mhrif gydweithiwr, Dr Sherrill Evans, a minnau wedi datblygu perthynas waith gyda Robert Bland, Athro mewn Gwaith Cymdeithasol ym Mhrifysgol Queensland, gan roi cyfraniad arbenigol at raglen o hyfforddiant dulliau ymchwil ôl-radd, ar gyfer myfyrwyr PhD gwaith cymdeithasol ym mhrifysgolion Awstralia.

Mae fy sgiliau ymchwil personol yn cynnwys dulliau ymchwil ansoddol a meintiol (Nvivo; SPSS; Excel; STATA (sylfaenol); ystadegau disgrifiadol, ystadegau amryw o elfennau (yn cynnwys atchweliadau a dadansoddi clystyrau, a modelu aml-lefel (sylfaenol). Rydw i wedi gwneud hyfforddiant adolygiadau systematig ac adolygiadau Cochrane gyda'r grŵp Sgitsoffrenia yn Rhydychen.