CFMHAS ppt rt

Amdanom ni

Sefydlwyd y Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas yn 2012, gyda chymorth grant gan gronfeydd elusennol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Fe'i cyd-gyfarwyddir gan yr Athro Catherine Robinson a’r Athro Rob Poole. Deilliodd y dymuniad i sefydlu canolfan ymchwil o'u cydweithio llwyddiannus ar ymchwil, sy'n gwneud defnydd o botensial ymchwil dulliau cymysg drwy ddod ag ymchwilwyr ym meysydd gwyddorau cymdeithas, clinigol a biofeddygol at ei gilydd mewn partneriaeth sy'n hollol amlddisgyblaethol.

Mae'r Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas yn canolbwyntio ar ymchwil sy'n ymwneud yn uniongyrchol â gwella lles meddyliol y cyhoedd yn gyffredinol a gwella gofal iechyd meddwl. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn problemau cymhleth y gellir ymdrin â hwy'n fwy effeithiol drwy ddefnyddio cyfuniad o ddulliau ansoddol a meintiol.

Daw'r Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Chymdeithas ag ymchwilwyr at ei gilydd sydd â chefndir amlddisgyblaethol eang, yn cynnwys:

  • Polisi cymdeithasol
  • Seiciatreg
  • Gwaith cymdeithasol
  • Seicoleg
  • Cymdeithaseg
  • Nyrsio
  • Meddygaeth

Rydym yn cydweithio â chymunedau ymchwil gofal cymdeithasol ac iechyd meddwl ledled Cymru, ag academyddion ac ymchwilwyr yng ngweddill y DU, yn Ewrop ac India.

Y pwynt cyswllt cyntaf ar ein prif themâu ymchwil yw:

Catherine Robinson

Marwolaethau'n gysylltiedig ag alcohol
Gofal pobl â phroblemau iechyd meddwl parhaus
Gofal cymdeithasol

Rob Poole

Crefydd ac ysbrydolrwydd mewn ymarfer clinigol
Alcohol a chamddefnyddio sylweddau
Ysbrydolrwydd a salwch meddwl

Peter Lepping

Dulliau newydd o gyfuno ymchwil
Trais mewn sefydliadau iechyd
Moeseg

Diane Seddon

Gofalwyr

John Bailey

Camddefnyddio meddyginiaeth ar bresgripsiwn 

Anne Krayer

Diagnosis deuol

John Carden

Addysg a hyfforddiant proffesiynol